Ausschüsse der Gemeinde Wellen 2014-2019Rechnungsprüfungsausschuss (100% Ratsmitglieder)

lfd.Nr

Partei

Mitglied

Stellvertreter
1 SPD Margret Schmitt Mike Seeck
2 CDU Dietmar Haag Matthias Kinn
3 CDU Horst Jun. Fantes Arthur Scheuer
4 WG Dostert Winfried Kirsch Ulrich Ortmann
5 WG Dostert Otmar Breit Oliver Badem
6 WG Dostert Thomas Hoffmann Ralf Bier

Haupt- und Finanzausschuss (100% Ratsmitglieder)

lfd.Nr Partei            Mitglied                    Stellvertreter
1          SPD Margret Schmitt  
2 CDU Arthur Scheuer Horst Jun. Fantes
3 CDU Matthias Kinn Dietmar Haag
4 WG Dostert Ulrich Ortmann Winfried Kirsch
5 WG Dostert Oliver Badem Otmar Breit
6 WG Dostert Thomas Hoffmann  

Bauausschuss 50/50

lfd. Nr    Partei Mitglied Stellverteter
1 SPD                  Josef Kliska                  Mike Seeck
2 CDU Matthias Kinn Arthur Scheuer
3 CDU Peter Sen. Zeimet Horst Jun. Fantes
4 WG Dostert Oliver Badem Jens Valentin
5 WG Dostert Jean Gödert Helmut Hüttersdorf 
6 WG Dostert Thomas Hoffmann Ulrich Ortmann

Kulturausschuss 50/50

lfd. Nr. Partei Mitglied Verteter
1 SPD Christoph Bangert Mike Seeck
2 CDU Horst Jun. Fantes Matthias Kinn
3 CDU Peter Sen. Zeimet Kirsten Jessen
4 WG Dostert Winfried Kirsch Jens Valentin
5 WG Dostert Thorsten Klein Otmar Breit
6 WG Dostert Ulrich Ortmann Christian Breit